Thời khoá biểu thực hiện từ 24/10/2016

Do có trục trặc về việc PCCM nên TKB có điều chỉnh lại, đề nghị các đồng chí giáo viên theo dõi và thực hiện. Môn sinh học có thay đổi lại chuyên môn.
Bài tin liên quan