Thời khoá biểu trường thpt phổ yên thực hiện ngày 19 tháng 12 năm 2016

Do có sự thay đổi về giáo viên nên TKB nhà trường có sự thay đổi bắt đầu từ ngày 19/12/2016. TKB giống TKB thực hiện từ 07/11/2016
Tài liệu đính kèm: Tải về

TKBGV. HKI 19.12.16 (Chuẩn).xls
Tác giả: Nguyễn Văn Quang
Bài tin liên quan