Công khai tài chính 2019, 2020

Các Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách năm 2019, 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Các Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách năm 2019, 2020

Nguồn:thptphoyen.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan